Integritetspolicy

(Publicerad: 2018 05 25) 

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Vi kommer enbart samla in och använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

 

1) Hantering av personuppgifter

 

1.1) Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här integritetspolicyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR och annan gällande rätt) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här integritetspolicyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

1.2) Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet med lagringen, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller erbjudanden, marknadsföring, information och uppföljning i samband med våra evenemang och tjänster såsom konferenser, seminarier, kurser och konsulttjänster. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

1.3) Vilka personuppgifter behandlar vi?

1.3.1) Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund, Ändamål, Lagringstid Laglig grund, Ändamål, Lagringstid Laglig grund, ÄndamålLagringstid
Företagsuppgifter Företag/organisation, org.nr/adressuppgift, telefonväxelnummer. Avtal, för uppfyllande av avtalsenlig förpliktelse, under avtalstiden. Intresseavvägning, direkt-marknadsföring. Intresseavvägning, delning med tredje part (samarbetspartners till evenemang), 1 år.
Faktureringsinformation Företag/organisation org.nr/adressuppgift, e-postadress för fakturering, kreditkortsuppgifter, referensperson. Avtal, för uppfyllande av avtalsenlig förpliktelse (betalning), under avtalstiden. Rättslig förpliktelse, bokförings-skyldighet (bokföringslagen), under 7 år.
Kontaktuppgifter Namn, yrkesroll, telefonnummer, e-postadress. Avtal, för uppfyllande av avtalsenlig förpliktelse, under avtalstiden. Intresseavvägning, för direkt-marknadsföring mot kund samt i förevarande fall delning med samarbetspartners till evenemang. Intresseavvägning, delning med tredje part (samarbetspartners till evenemaang), 1 år.
Foto, video (rörligt material) Foto, video (rörligt material). Intresseavvägning, för marknadsföring av konferenser, seminarier, utbildningar, konsulttjänster, löpande.

 

1.3.2) Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Om vi behandlar uppgifter om dig på den lagliga grunden att du har samtyckt till behandlingen, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

1.3.3) Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter från inköpta företagsregister där den registrerade är eller kan antas vara medveten om att personuppgifter kan användas och/eller lämnas ut för sådana ändamål utan att ha motsatt sig detta.
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra konferenser, seminarier, kurser eller övriga evenemang
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi använder följande Google Analytics-funktioner:

 • Remarketing med Google Analytics
 • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk
 • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics
 • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

Om du inte vill att Google Analytics ska samla in data om dig så kan du förhindra detta genom att klicka på denna länk.

1.3.4) Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för hur dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna integritetspolicy.

1.3.5) När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte först har informerat dig om detta eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till evenemangspartners upprättar vi avtal alternativt biträdesavtal för att säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

1.4) Dina rättigheter

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du och/eller dina anställda har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
 • Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring.
 • Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om lagringen baseras på berättigat intresse.

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att lämna klagomål om NOWBiZ’s behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet i Sverige (Datainspektionen).

NOWBiZ AB, Rosendalsvägen 1, 132 36 Saltsjö-Boo, Sverige är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att NOWBiZ är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig och ditt företag eller om du vill ändra, radera personuppgifter som vi har sparat om dig/ditt företag är du välkommen att kontakta oss via:

 

1.5) Ändringar av denna integritetspolicy

NOWBiZ AB förbehåller sig rätten att göra de ändringar i denna integritetspolicy som vi anser vara nödvändiga från tid till annan eller som kan krävas enligt lag. Eventuella ändringar kommer omedelbart att publiceras på vår webbplats.

>